Ana sayfa Haberler Salihler Köyü Z.defteri Tüm duyurular İletişim Site yönetimi      
RESİM GÖNDER
MULTİMEDYA EKLE

DUYURULAR    EKLE

8 -------
... SELAM...

Dünyanın her neresinde yaşayan bir SALİHLER KÖY lümüz var ise hepsine sağlık, esenlik ve selam olsun

Ekleyen :YÖNETİM
ARŞİV EKLE
E-KİTAP
PROGRAMLAR
KATEGORi ADI : HABERLER

Emirdağ Muhacirleri

Hep hüzün vardır Balkan türkülerinde. O türkülerin hikayelerindeki çile ve gözyaşı, gönül yangınını artırır, alazında kavrulur yürekler. Artık muzaffer orduların söylediği Fetih Marşları değil, yenilginin ezikliğini ifade eden ağıtlar vardır dillerde.

Tarih / 30-06-2012

"Asırlar boyunca çınladı serhat
Doğudan batıya Yemen Belgrat

Duyarak bakışan gözler görüyor
Fatih, Topkapı’dan şehre giriyor

Sen böyle yürürken tuğlu sancakla
Türk’ün savaşları geliyor akla."

Arkasından türküler söylendi, ezgisi gözyaşıyla yoğrulmuş;
"Bosna’dan bize haber geldi
Geldi de sol böğrümü deldi
Bugün bize asker dendi"

Sonra bir başka türküde uğunur yaslı evlatlar;
"Çıktım anam şu Rumeli’nin dağına
Düştüm ayam düşmanların ağına
Kıydılar bu genç yaşımda canıma

anam sen ardımdan ağlama
Ağlayıp da karaları bağlama"

Onları Balkanlara; “kafiri kara yerden ağ toprak açmak, ocaklar uyandırmak, harap yerleri şenlendirmek.” için davullu-zurnalı göndermiştik. Onlar giderken adları; uç beyleri, akıncılar, cengaverler idi. Yerleştiler, yurt kurdular, Evlad-ı Fatihan oldular.
Ama dönüp gelirken muhacir dendi, gök gözlerinden damlayıp taşan acılara bakarak. Muhacir; sadece kuru bir kelime değildir, O’nun etrafında yüzlerce anlam gezinir, hepsi de hüznü çağrıştırır.

1931 yılı kayıtlarında  muhacirlerle ilgili olarak şöyle deniliyor;
‘’Muhacir,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani’’düşmanla sonuna kadar dövüşenler’’çekilen orduların ri’cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirlar kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.’’
Nizam-ı alemi kurmaya bu kadar hevesliyken ve Oğuz Kağan’ın vasiyeti olan “güneşi bayrak, gökyüzünü çadır” yapmak ülküsüne kavuşmayı umarken, Türk tarihinde ilk defa batıdan geri dönüyorduk. Bu cezir (çekiliş) Polatlı-Duatepe’ye kadar devam edecek, oradan Türk’ün meddi (yükselişi) tekrar başlayacaktı.

Orhan Bey’in büyük oğlu Süleyman Paşa, 1354’de Çanakkale’den Rumeli’ne geçti. Kosava (1389), Niğbolu(1396), Bosna (1463), Belgrat(1521), Mohaç(1526) zaferlerinden sonra yüzyıllar boyunca sürecek olan Pax Ottomanica (Osmanlı Barışı) Balkanlarda hürriyet ve adalet üzre hüküm sürdü.

Burada Aşık Paşazade’den Balkanlara iskanla ilgili bir alıntı yapmak yerinde olur:
“Anı beyan eder kim Saruhan ilinin göçer halkı vardı, Menemen ovasında kışlarlardı ve ol iklimde tuz yasağı vardı, Anlar ol yasağı kabul etmezdi. Beyazid Han’a bildirdiler Oğlu Ertuğrul’a haber gönderdi. O göçer evleri öget zapt eyle yarar kullarına ısmarlayasın..

Filibe yöresine gönderesin. Ertuğrul dahi atasının sözünü kabul etti Ol göçer evleri Filibe yöresine gönderdi. Şimdiki hinde Saruhan-beğlü kiö dirle (?) Rumeli’nde Paşa Yiğit Bey ol kavmin ulusuydu. Ol zamanda anlarla bile gelmiş idi.’’

Balkanlara;
Balıkesir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Karaman, Sivas, Konya, Adana’dan gönderilen Türkmen obaları yerleştirilmiştir. 1830’da Yunanistan, 1878’de Sırbistan, Romanya, Karadağ, 1909’da Bulgaristan, 1911-1912’de Arnavutluk bağımsızlığına kavuştu.

Artık Balkanlar Türk Mezbahasına dönmüştü. Bu soykırımından kurtulabilenler Anadolu’ya sığınıyordu.

Rumi 1293 tarihinden dolayı 93 Harbi diye anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yapılan göçler hız kazanmıştır.

Osmanlı Devleti 5 Mayıs 1860’dan sonra Muhacir Komisyonları kurdu. Buna bağlı olarak Aziziye’de ilk “Muhacirin Komisyonu” 1899’da oluşturuldu. Bu Komisyonda;

Reis: Yusuf Bey
Azalar: Mehmet Ali Ağa
Mustafa Ağa
Ahmet Efendi
Hacı Hafız Efendi görevliydi.

Bu komisyon marifetiyle Emirdağ’a muhacirler iskan edildi. Komisyon 1908 kayıtlarında da bulunmaktadır. Emirdağ’a iki toplu iskan yapılmıştır. Bunların dışında da daha az sayıda yerleştirmeler olmuştur. Emirdağ’a iskan edilen muhacirler; Bosna, Bulgaristan ve Romanya’dan gelmişlerdir.

Birinci İskan
Arazi-meskure de iskan ile 14-15 mahalle müceddiden Karye teşkil edilmek ve arazisi vasığ bazı karyelerde ilaveten İskan olunmak üzere 1500 hane muhacir vürudu mukarrer olub 307 senesi kanun-u evveli iptidlasından sene-i haliye mayısının onuna kadar Rum ilinin mevakığ müteaddedesinden la hab lel – iskan 229 hanede 1010 nüfus muhacır vurud idüb zikr olunan arazi-i haliyeden Hisar, Ömer Hacı, Kılınçlar,Yusuf Ağa Çeşmesine 77 hanede 385 nüfus iskan ile 4 mahalde müceddiden karye teşkil edilmiş birincisi Mamuratül –Hamid, ikincisi Salihler, üçüncüsü Seyfiye, dördüncüsü Burhaniye isimleriyle tevsim ve bunlardan maade 19 hanede 79 nüfus Yeni Gömü, 14 hanede 60 nüfus Eski Gömü karyelerine ilaveten iskan kılınmıştır. (1891)

Günümüz Türkçesiyle;
Arazisi geniş bazı köylere de ilaveten iskan alınmak üzere(1891) başlarından bu senenin Mayıs onuna kadar Rumeli’nin muhtelif mıntıkalarından iskan için 229 hanede (1010) nüfus muhacir gelmiş olup, anılan boş araziden Hisar, Ömerhacı, Kalıncalar ve Yusuf Ağa Çeşmesine; 72 hanede, 385 nüfus iskan ile dört mahalde yeniden köy teşkil edilmiştir.

Birincisi Mamuretül Hamid, ikincisi Salihler, üçüncüsü Seyfiyye, dördüncüsü Burhaniye isimleriyle isimlendirilmiştir. Bunlardan başka 19 hanede 79 nüfus ile Yeni Gömü ve 14 hanede 60 nüfus ile Eski Gömü köylerine ilave olarak iskan edilmişlerdir.

Buradaki Mamuret-ül Hamit, adını II. Abdülhamit Han’dan almıştır.Salihler, bir oğuz obasının adı olup Bulgaristan da da aynı isimli yerden gelmişlerdir. Burhaniye, II.Abdülhamit Han’ın oğlu Şehzade Burhanettin’e izafeten bu adı almıştır.

Seyfiye ise Kılıç demek olup “ Evlad-ı Fatihanı” hatırlatsın diye isim olarak verilmiştir. Köyün bugünkü adı Kılıçlar’dır.

İkinci İskan
Hüdavendigar vilayeti Karahisar sancağı Aziziye (Emirdağı) kazasında Galviye (?) isimli yerde 107 hane Bosna göçmeni yerleştirilmiştir. 1892 yılında bulundukları yer uygun olmadığından bu göçmenlerden 51 hanesi kaldırılarak Aziziye kasabasına getirilmiş, aynı sene içerisinde 30 hane evleri yapılarak yerleştirilmiş, kalan 21 hane için de ev yapımına balanmış, anacak kış mevsimi geldiğinden ve gerekli tahsisat zamanında gelmediğinden mağdur olmuşlardır. Göçmenler 1893 yılında mağduriyetlerinin giderilmesi için temsilcileri vasıtasıyla Hükümet’e müracaat etmişlerdir. Maliye Nezareti’ne göçmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tahsisatın çıkarılması ve Bursa vilayetine de daha yakından ilgilenerek göçmenlerin problemlerinin çözümü talimatı Hükümet tarafından verilmiştir. Karahisar’da Bosna göçmenleri iskan edilmiş, 1887 yılında bu göçmenlerin yardıma muhtaç olduklarından yardım edilmesi için Hükümet’e müracaat etmişlerdir.

Devlet Arşivlerindeki Emirdağ Muhacirleri
Tarih : 1862
Karahisar-ı Sahib’e iskan edilmek üzere gönderilen muhacirlerin misafir olarak Emirdağı’nda bulunan Davulga Aşireti’nde kaldıklarına dair rapor gönderilmiştir.

Tarih: 0/7/1918
Emirdağ’da Şekerci Mehmet Çavuş nezdinde mukim Bulgaristan göçmenlerinden Mehmet Ali oğlu Rıza’nın burada kayıt ve tescilinin olduğu belirtilmiştir.

Tarih: 3/7/1928
Romanya göçmenlerinden Ahmet oğlu Halil ile karısı Hafize kızı Behiye Emirdağ’a iskan edilmişlerdir.

Tarih: 30/06/1928
Emirdağ (Aziziye) kazasında mükim Bulgaristan muhacirlerinden Raşit kızı Zülbiye Hanım’ın Yusufağa köyünde iskanında bir mahzur olmadığı bildirilmiştir.

Tarih:3/7/1928
Üsküp mültecilerinden İsmail Oğlu Yaşar, Ali oğlu Hüseyin ve İsmail oğlu Ali’nin Emirdağ’ın İncili köyüne (mahalle) iskan edilmişlerdir.

Osmanlı Arşivlerindeki Muhacir Köyleri
Salihler
Bosna-i Cedid
Toklucak
Lütfiye
Yarıkkaya(Osmaniye)
Burhaniye
Karayatak
Mamuret’ül Hamit
Tilkisiyen
Benlikuyu(Sivrihisar’a bağlı)
Kılıçlar (Seyfiye)
Gavurören (Sivrihisar’a bağlı)
Muhacir Akören
Kahveciören (Yunak’a bağlı)
Ümraniye
Dağınık
Ablak
Hisar
Camili
Ömerhaa
Yusufağa
Kalıncalar
Şükraniye
Yeni Gömü
Beyören
Eski Gömü
Aydınyaka(Sururiye)

Köyleri
Salihler
Toklucuk
Yarıkkaya
Ablak
Aydınyaka
Beyören
Camili
Dağınık
Eskiakören
Karayatak
Kılıçlar
Topdere
Yusufağa
Umraniye

Nüfusu
1891’de 229 hanede 1 010,
1897’de 390 hanede 1560,
1899’da 160 hanede 942 nüfus bulunduğu kayıtlıdır.
2010’da mevcut muhacir köylerinde toplam 1 026 kişi yaşamaktadır.
Muhacir köylerinde Eskişehir’e büyük oranda göç olmuştur.Emirdağ Muhacirleri

Yazar;
Ahmet Urfalı

Hit / 15157

Haberi YAZDIRMAK için
Lütfen Üye Girişi yapınız.

HABER ARA

 
BU KATEGORİDEKİ TÜM YAZILAR
4 29-01-2021 Yusuf BİÇER in projesi Umman da Birinci Oldu hit: 1398
4 13-08-2017 31 Agustos son gün hit: 6924
4 08-06-2016 FİKRET FIÇICI İHLAS HABER AJANSINDA hit: 9221
4 07-05-2016 22 MAYIS 2016 hit: 8117
4 15-04-2016 HATİME ÇAĞRI hit: 9806
4 21-03-2016 O ÇADIR YAKILDI hit: 8655
4 11-03-2016 116 koyun şok geçirip öldü hit: 11568
4 01-03-2016 20 YIL SONRA BULUNAN CESET hit: 9339
4 30-01-2016 ESKİŞEHİR BİR ŞEHİT DAHA VERDİ hit: 10271
4 30-01-2016 SON SAYIMDA EMİRDAG NUFUSU hit: 9694
4 18-01-2016 PUTİN ZOR DURUMDA hit: 8961
4 10-01-2016 2 saat içinde 3 vakit namazı kılınıyor hit: 9431
4 09-01-2016 Babasını arıyor hit: 10873
4 02-11-2015 SEÇİM SONUÇLARI hit: 11044
4 12-10-2015 ŞEHİT EMİRDAĞ LI hit: 12017
4 04-10-2015 BEKİR KASAP TEKRAR ADAY hit: 12108
4 31-08-2015 EMİRDAG A TATİL KÖYÜ hit: 11400
4 24-08-2015 SU BULUNDU hit: 8840
4 21-07-2015 TEZ KÖYÜNDE İNTİHAR hit: 12861
4 13-06-2015 8. Çanaçık Yayla Şenliği hit: 13554
4 29-05-2015 KÖY ŞENLİĞİMİZ YAPILDI hit: 11889
4 21-04-2015 BAHAR ŞENLİĞİ hit: 11287
4 10-03-2015 MART AYINDA TARIM hit: 8717
4 21-02-2015 BEKİR KASAP ADAY ADAYI hit: 10923
4 06-02-2015 BAŞBAKAN DAN EMİRDAG LILARA ÖZEL İLGİ hit: 10850
4 29-01-2015 Emirdağ Nufusu artmadı hit: 12648
4 21-01-2015 Pörnek Köyü imamı kazada öldü hit: 12150
4 13-01-2015 Bülent Çıraklı ya Ödül hit: 10573
4 08-01-2015 SALI PAZARI KURULAMADI hit: 7922
4 06-01-2015 KÖYÜMÜZÜN BEKLEDİĞİ YAĞIŞ hit: 10904
4 01-01-2015 Emirdağda Faaliyete Geçen İki Yeni Proje hit: 10825
4 31-12-2014 KARGIN PINARBAŞI’NI İSTEDİ hit: 10383
4 21-12-2014 Davulgalı Döndü Bal hit: 10414
4 13-10-2013 Emirdağda Gaz Erken Bitti hit: 12703
4 14-07-2013 Emirdağlılar´a Yüksek Tarifeli Jest hit: 13386
4 11-06-2013 Gent EYAD Basın Bildirisi hit: 13157
4 11-05-2013 Belçikalı Bakanlar da Artık Birer Kahve Ustası. hit: 13504
4 11-05-2013 Dini Simge Takma Yasağı Danıştay´a Götürülüyor. hit: 13897
4 16-04-2013 BEB'den Emirdağ için Eğitim Atağı hit: 13366
4 03-04-2013 Bir Tarafta Şikayet, Diğer Tarafta Teşekkür hit: 13079
4 31-03-2013 Yılın Doktoru Davulga'da Görev Yapıyor hit: 13801
4 31-03-2013 Cengiz Sağlam'dan Belçika Çıkarması hit: 13291
4 31-03-2013 Milletvekili Güler Turan´a Tanışma Ziyareti hit: 13039
4 08-02-2013 Bu ülke artık Türk gençlerini cezbetmiyor hit: 13114
4 08-02-2013 Emirdağ'dan Her Gün 4 Kişi Göç Ediyor hit: 13266
4 14-10-2012 Gent´te Futbol Yetenekleri Yarıştı. hit: 14269
4 14-10-2012 Belçika da Yerel Seçime 4 Gün Kala hit: 9120
4 14-10-2012 Veli Yüksel, seçmenlere projelerini anlattı hit: 12910
4 23-09-2012 ESESVOİP BEDAVA KONUŞTURUYOR hit: 13186
4 30-06-2012 Emirdağ Muhacirleri hit: 15157
4 09-06-2012 Gençlere ve çocuklara tüm konularda destek olacağız hit: 14553
4 04-06-2012 Emirdağ Meydan Projesinde Sona Yaklaşıldı hit: 14202
4 22-01-2012 Soğuk Hava Köyümüz'de Hayatı Felç Etti hit: 12057
4 09-12-2011 Güler Turan Anversin ilk yabancı asıllı encümeni hit: 12896
4 08-12-2011 Güler Turan Anvers Belediye Başkan Yardımcısı hit: 12866
4 08-12-2011 Dünyanın En Güçlü 500 Müslümanı listesinde. hit: 13697
4 08-12-2011 Robot Yarışmasında Birinci Oldular. hit: 12854
4 11-08-2011 Belçika`da Futbol Temsilcilerimiz Sahalara İniyor hit: 11849
4 11-08-2011 Orucun Ferdi ve Sosyal Faydaları hit: 13733
4 11-08-2011 Osb de Fabrikalar Emirdağ İçin Yükseliyor hit: 15111
4 11-08-2011 İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımlar Sürüyor hit: 13058
4 02-08-2011 Hacı Mehmet Biçer'in Vefatının Seneyi Devriyesi hit: 13098
4 21-07-2011 Salihler'de Hasat hit: 9362
4 16-06-2011 AFYON, EMİRDAĞ VE SALİHLER KÖYÜ SEÇİM 2011 hit: 15940
4 04-06-2011 Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU Köyümüzde hit: 14429
4 29-04-2011 Eskişehir'de Emirdağ Coşkusu hit: 13600
4 29-04-2011 Bekir Kasap: "Emirdağlı tek aday" hit: 13029
4 11-04-2011 Milletvekili Adayları Belli Oluyor hit: 12985
4 11-04-2011 Emirdağ Spor Gaybiefendi'den Eli Boş Döndü hit: 13165
4 11-04-2011 Sarar İnterview Belçika Açıldı hit: 13033
4 03-04-2011 SALİHLER KÖYÜ , 1992 DOĞUMLULARININ İLK YOKLAMASI CIKTI hit: 12466
4 02-04-2011 Kredi ve Kooperatif Borçlarıda Yapılandırılıyor hit: 12843
4 01-04-2011 Türkmen Köylüler Hollandalılara Patik Giydirdi hit: 13570
4 01-04-2011 Meydan Projesi Tabanı Demmer'den hit: 13268
4 31-03-2011 Belçika'da Türk Nüfusunun Yüz Bini Emirdağlı hit: 13062
4 30-03-2011 Köylere Hizmet Götürülecek İhale Yapılacak hit: 12796
4 30-03-2011 Emirdağ Belediyesinde Bahar Hazırlıkları hit: 12882
4 30-03-2011 Davulga da Son 2 Yılda Yapılanlar hit: 13184
4 20-02-2011 Günlük Yaşantıda Bir Projedir hit: 14484
4 20-02-2011 Belçika Milletvekili Veli Yüksel 16 Ayı Değerlendirdi hit: 13587
4 20-02-2011 EmirdağSporda Yükseliş Devam Ediyor hit: 13131
4 03-02-2011 TRT Türk Avrupalı'da Emirdağ Rüzgarı hit: 14142
4 03-02-2011 Vali Balkanlıoğlunun Emirdağa İlk Ziyareti hit: 13198
4 03-02-2011 Emirdaglılar Vakfının Dergisi Çıktı hit: 12820
4 03-02-2011 Başkan Pala'nın Belçika Temasları hit: 12734
4 03-02-2011 2. Arabaşı Gecesinde Buluştular hit: 12727
4 03-02-2011 Beb Gecesi Muhteşemdi hit: 14053
4 01-12-2010 Anvers'de Geleneksel Çocuk Şenliği.. hit: 16202
4 01-12-2010 Gent Ünviversitesinde Akademik Türkçe Kursları Başladı. hit: 12816
4 25-11-2010 Başkurt Gitti, Beadini Geldi hit: 13137
4 03-11-2010 Köyümüzün futbol takımı Belçikada şampiyonluğa koşuyor hit: 14122
4 03-11-2010 FC ZOND hit: 9908
4 03-11-2010 Köyümüzün futbol takımı Belçikada şampiyonluğa koşuyor hit: 13023
4 06-10-2010 Belçika’da 3 Cami Daha Resmen Tanındı. hit: 13117
4 06-10-2010 Belçika'daki Opel fabrikası 85 yılın ardından kapanıyor hit: 12990
4 06-10-2010 BRÜKSEL'DE ON BINLER, 'KEMER SIKMAYA HAYIR' DEDI hit: 8746
4 06-10-2010 İl Genel Meclisi Emirdağ'da Toplandı hit: 12295
4 06-10-2010 Çevre Orman Seyyar Eğitim Aracı Emirdağ'daydı hit: 12358
4 06-10-2010 Emirdağ'a Bağlı Köylerde 5 Okul Kapandı hit: 12850
4 13-08-2010 Gent'te Emirdağlılar Yardımlaşma Birliği hit: 14055
4 04-08-2010 Bakan Eroğlu'ndan Ödenek Çalışması hit: 12198
4 04-08-2010 Sınırda Referandum Başlıyor hit: 12571
4 04-08-2010 Bakan Eroğlu ilçemizi Ziyaret Etti hit: 12773
4 04-08-2010 Çiftçiler Projenizi Hazırlayın Desteğinizi Alın hit: 12369
4 04-08-2010 Emirdağlı Vekilimiz Mahinur Özdemir Dünya Evine Girdi hit: 14793
4 26-07-2010 Emir Kır Emirdağ'da Temaslarda Bulunacak hit: 12347
4 21-07-2010 Güveççililer 27 Temmuzu Bekliyor hit: 8903
4 21-07-2010 Karacalarda Meydan Açılışı ve Kitap Tanıtımı hit: 13388
4 14-07-2010 Güler Turan Federal Senatör Oldu hit: 9515
4 14-07-2010 Pehlivan ve Turan'dan Soru Önergesi hit: 8528
4 14-07-2010 Lucerna Koleji 85 Mezun Verdi hit: 8730
4 14-07-2010 Emirdağ'da Kaldırım ve Yollar Genişliyor hit: 12552
4 14-07-2010 Emirdağ Belediyesi'ne Alınan Araçlar Yollarda hit: 12931
4 01-06-2010 Köylerde Şenlik Atağı hit: 14661
4 24-05-2010 YÖK ten Yeni Bölümlere Onay Yok hit: 9349
4 05-05-2010 EMIRDAĞ SPOR UN İLK RAKBI SINCAN hit: 13538
4 05-05-2010 Pehlivan Eşit Fırsatlar Politikasıni değerlendirdi. hit: 13282
4 30-04-2010 Emirdağına Doğalgaz Geliyor hit: 12978
4 12-04-2010 Brüksel Yaşanmaz Hale Geldi hit: 13341
4 04-04-2010 EMIRDAĞ SPOR ÜÇÜNCÜ LIG İÇIN SON DÜZLÜKTE hit: 13409
4 26-03-2010 Edeer den Emirdağ Yöresi Köy Seyirlik Oyunları hit: 13203
4 17-03-2010 Pınarbaşı Mesire Alanı Oluyor hit: 13582
4 07-03-2010 Avrupa Heyetinden Teşekkür Ziyareti hit: 13030
4 01-03-2010 Canlı Yayın Kamera Sistemi Yenilendi hit: 13397
4 17-01-2010 Genk Lucerna Koleji Yeni Yıl Resepsiyonu Düzenledi. hit: 13797
4 17-01-2010 Houthalen Yeşil Camii Minaresine Kavuştu.. hit: 15740
4 20-12-2009 Belçika Beyazlar Altında... hit: 13529
4 20-12-2009 Avrupa'daki En Büyük Yabancı Topluluk: Türkler hit: 12779
4 05-12-2009 Belçika Temasları Başladı hit: 14775
4 09-11-2009 100 Emirdağ Sevdalısı Aranıyor! hit: 15045
4 09-11-2009 Kubat Yeni Albümde Emirdağlılara Sürpriz Yapacak hit: 12923
4 09-11-2009 İmam Hatip, Bir Fincan Kahve Projesine Devam Ediyor hit: 13129
4 09-11-2009 İGM Bütçesi'nden Emirdağ'a 412 bin TL hit: 13302
4 09-11-2009 Şehitlik Restore Ediliyor hit: 14097
4 11-10-2009 Emirdağ Ovası Canlanıyor hit: 16092
4 11-10-2009 EYAD Web Sitesi Yeni Tasarımı Yayında.. hit: 13178
4 29-09-2009 İhtişamlı Tarih: Çarşı Camii hit: 14283
4 29-09-2009 Hac Yemekleri Başladı hit: 14438
4 29-09-2009 Taş'tan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı hit: 15288
4 25-09-2009 Afyonkarahisar'a Ulaşımda 'Sait Açba' Darbesi mi? hit: 13685
4 25-09-2009 Gömü'ye 75 Konutluk TOKİ Geliyor hit: 13586
4 18-09-2009 Belçika'daki Milli Maça Uçak Kaldırıyorlar hit: 17731
4 18-09-2009 Büyükelçi Atamaları Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. hit: 14350
4 18-09-2009 Anvers Bölgesi Derneklerinin İftar yemeği Yoğun İlgi Gördü.. hit: 20198
4 13-09-2009 Flaman Bölgesinde Okullarda Başörtüsü Yasağı Getirildi. hit: 30288
4 12-09-2009 Belçika İflas mı Ediyor? hit: 22571
4 03-09-2009 Karacalar Halı Sahasından Büyük Kampanya hit: 21920
4 31-08-2009 Yani AF YASASI hit: 10071
4 21-08-2009 Pala: "Emirdağ Bir Üniversite Kenti Olacak!" hit: 35051
4 21-08-2009 Yüksekokul Kayıtları 31 Ağustos - 7 Eylül Arasında hit: 36057
4 21-08-2009 Çarşı Camii Restorason İşlemlerinde Sona Geliniyor hit: 42068
4 21-08-2009 Yenilenmiş Belediye Binası Törenle Açıldı hit: 37978
4 19-08-2009 Kriz Takıları Da Değiştirdi hit: 30781
4 07-08-2009 Belçika Türk İş Dünyasının Yeni Pazarı Oluyor. hit: 33078
4 02-08-2009 Emirdağ ile Bağlarımız Kopmadı, Kopmayacak da hit: 29874
4 02-08-2009 Özdemir:'Farklılıklarımızı Zenginleştirelim' hit: 27965
4 02-08-2009 Emirdağlılar için Alternatif Tatil Termal Turizm hit: 21820
4 28-07-2009 Belçika'dan Gelen Af Haberi Büyük Yankı Uyandırdı hit: 16871
4 27-07-2009 Yasağı takan kim? hit: 17566
4 22-07-2009 12 Bin Kere Teşekkürler... hit: 16472
4 08-07-2009 35 Günde Mesire Yeri Yaptılar hit: 15224
4 08-07-2009 EYAD Parkı 12 Temmuz'da Açılıyor hit: 26043
4 08-07-2009 Chaussée de Haecht, Chaussée de Emirdag Olacak mı? hit: 43326
4 05-07-2009 Emirdağ Gurbetçisini Yolda Karşılıyor hit: 27856
4 05-07-2009 Emir Kır Afyonkarahisar Heyetini Kabul Etti hit: 36885
4 05-07-2009 Sıla Yolunda Bunlara Dikkat! hit: 27781
4 27-06-2009 Anvers'de Başörtüsü Yasağına Tepki Gösterildi. hit: 30391
4 27-06-2009 Cumhuriyet Meydanı Yeniden Asfaltlanıyor hit: 34848
4 27-06-2009 Son Törenle Birlikte Tabur Gidiyor hit: 14520
4 27-06-2009 Bakan Bağış Brüksel´de 'İslam dünyası rol modeli arıyor' dedi.. hit: 56632
4 25-06-2009 Yemin Ederek Göreve Başladılar.. hit: 22101
4 20-06-2009 Bağlıca Alabalık Tesisleri Hizmete Açıldı hit: 53258
4 16-06-2009 Mehter Takımı Brüksel´i İnletti. hit: 32063
4 16-06-2009 Emirdağ Spor, Minik Futbolcuları İzledi hit: 44041
4 15-06-2009 Anvers Bölgesinde Seçmen Hesabı Yeniden Yaptı hit: 21318
4 10-06-2009 Türkiye'de Yok, Belçika'da 5 Tane! hit: 10540
4 08-06-2009 Başörtülü Türk, milletvekili oldu hit: 18141
4 08-06-2009 Güler Turan İmkansızı Başardı. hit: 16310
4 30-05-2009 Belcika Diyanet Vakfi Basin Aciklamasi hit: 10678
4 30-05-2009 Emirdağ'ın Modern Seyyar Satıcıları hit: 14706
4 30-05-2009 Aradaki 14 Farkı Bulun! hit: 15570
4 27-05-2009 Adayazı İlköğretim Okulundan Örnek Uygulama hit: 16359
4 25-05-2009 6.Geleneksel Pilav Günü Düzenlendi hit: 10138
4 25-05-2009 Gurbetçilerin Kuyruk Bekleme Eziyeti Tarih Oluyor hit: 10662
4 23-05-2009 Emirdağ Ziraat Odası Çiftçileri Uyardı hit: 17566
4 23-05-2009 Emirdag'da Artık Spor Yapacak Bir Yerimiz Var hit: 20142
4 11-05-2009 Türk Kökenli Adaylar Listeleri Renklendirdi hit: 11413
4 11-05-2009 Şampiyon Emirdağ MYO hit: 18668
4 11-05-2009 Anvers Gençlik Turnuvasında Emirdağspor Şampiyon. hit: 18807
4 11-05-2009 Çiftçi Malları Koruma Derneği Seçimi Yapıldı hit: 16269
4 04-05-2009 Deniz Kaplumbağaları İçin Seferberlik hit: 20194
4 03-05-2009 Suvermez Köy Konağına Görkemli Açılış hit: 19705
4 27-04-2009 Halka Teşekkür Yemeği hit: 18644
4 21-04-2009 Her İntihar Eden Bu Kadar Şanslı Olamaz! hit: 17363
4 21-04-2009 Araç Yakıldı hit: 15809
4 19-04-2009 Gurbetçi Şenliği Yerine Festival hit: 17506
4 19-04-2009 Şimdiki Çocuklar Harika! hit: 15918
4 27-03-2009 Eczane Çetesinin 13 Üyesi Yakalandı. hit: 14592
4 25-03-2009 Eyad'a Haksız Eleştiri... hit: 14263
4 21-03-2009 Sonunda Toki Teslim Ediliyor hit: 10413
4 16-03-2009 İşte Yedikapı Barajının Yeri hit: 15542
4 12-03-2009 Belçika Bölgesel Parlamento Seçimleri Yaklaşırken hit: 13893
4 03-03-2009 Çevre ve Orman bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Emirdağ'a Geldi hit: 14830
4 27-02-2009 Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfının Olağan Üstü Kongresi Yapıldı hit: 15259
4 27-02-2009 Afyon'daki Emirdağlılar Derneği Kapanıyor mu? hit: 14390
4 22-02-2009 THY Eskişehir-Brüksel Hattında hit: 13964
4 22-02-2009 Bu İşe En Çok Emirdağ Sevinecek hit: 14432
4 19-02-2009 Güveçci'de Sigara yasağı hit: 14221
4 09-02-2009 Afyon'a Yılda 100 Uçak İndiririm hit: 13469
4 06-02-2009 Muhtar Adayları Kendini Tanıtıyor hit: 13992
4 31-12-2008 aNaToLiA ReStAuRanTAçıldı hit: 14320
4 31-12-2008 Turan ticaret merkezi açıldı hit: 13617
4 31-12-2008 Köy ağaçlık alanın genişlatilmesi hit: 15306
YAZI EKLE
HABERLER
MAKALELER
PORTRELER
ŞİİRLER

RADYO DİNLE

SORULAR ve CEVAPLAR

SOHBET ODASI

SİNEMA İZLE

Salihler Köylü Hemşerilerim

ÜYE GİRİŞİ

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

ZİYERETÇİ SAYACI

Bugün 1576
Toplam 6233858
En Fazla 10780
Ortalama 1326
Üye Sayısı 144
Bugün Üye Olan 0

SÖZLER

Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör.

( Atasözü )

ANASAYFA SİTE YÖNETİMİ KÖY RESİMLERİ HABERLER ZİYARETÇİ.DEFTERİ İLETİŞİM
Tasarım & Yazılım
Yalçın ALBAYRAK

 
  © 2008 www.salihler.gen.tr
 Tüm Hakları Saklıdır.
Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik bildirim